Trở thành đối tác với 19 Train

Cùng nhau kiến tạo
Một thế hệ sinh viên giỏi nghề nghiệp tại Việt Nam

Sứ mệnh của 19 Train

Kết nối nguồn lực để giải quyết vấn đề thiếu định hướng và môi trường phát triển nghề nghiệp trong sinh viên Miền Trung: 

  • Sinh viên: Sẽ có định hướng và kỹ năng nghề nghiệp tốt từ đó có việc làm tốt hơn
  • Nhà trường: Sẽ có chất lượng sinh viên ra trường tốt từ đó thu hút được học viên nhiều hơn
  • Doanh nghiệp: Sẽ có nhân sự làm việc có chuyên môn nghề tốt từ đó phát triển nhanh hơn

Chúng tôi muốn kết nối!

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Các tổ chức có sứ mệnh liên quan đến sinh viên muốn chung nguồn lực để cùng thực hiện

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Các tổ chức tham gia thực hiện một phần trong dự án: Tổ chức chương trình, vận động tài trợ, kết nối Speaker

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG

Các tổ chức, câu lạc bộ, hội nhóm có liên quan đến sinh viên

19 Train

Xem profile dự án

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC
CỦA 19 TRAIN

ĐỐI TÁC TỔ CHỨC

ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG